از این ابزار در حاشیه کار اجرا شده استفاده می شود.