از این ابزار برای پوشاندن فاصله ی ایجاد شده بین دو پانل استفاده می شود.