از این ابزار جهت استفاده از کنج کار با زاویه 90 درجه استفاده می شود.