از این ابزار جهت استفاده در کنج کار با زاویه متغیر استفاده می شود.